roshhashana82.jpg

MONDAY, SEPTEMBER 6

Erev Rosh Hashana

Light candles: 7:01 PM
Mincha: 7:05 PM

 

TUESDAY, SEPTEMBER 7

1st day of Rosh Hashana

Shacharis: 9:00 AM
Shofar & Family Program:

11:30 AM
Mincha: 7:05 PM
Light candles after: 7:59 PM

 

WEDNESDAY, SEPTEMBER 8

2nd day of Rosh Hashana Shacharis: 9:00 AM
Shofar: 11:30 AM
Mincha: 7:05 PM
Holiday ends: 7:57 PM

 

THURSDAY, SEPTEMBER 9

Fast of Gedalia

Fast starts: 5:03 AM
Fast ends: 7:42 PM

SATURDAY, SEPTEMBER 11

Shabbos Shuva

Shacharis: 9:15 AM
Mincha: 6:45 PM
Shabbos ends: 7:52 PM

WEDNESDAY, SEPTEMBER 15

Yom Kippur Eve

Light candles & Fast begins: 6:46 PM
Kol Nidrei: 6:50 P

THURSDAY, SEPTEMBER 16

Yom Kippur

Shacharis: 9:00 AM
Yizkor: 11:00 AM
Mincha: 5:20 PM
Holiday ends: 7:43 PM